ХямдралЗаавар
Нэвтрэх
mart logo

Үйлчилгээний нөхцөл

Нэг. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
 1. Mart.mn нь бэлэн бараатай дэлгүүрүүд, eBay, Amazon болон Apple – с захиалга хийх онлайн захиалгын апп бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг апп-аар үйлчлүүлэх, захиалга хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 2. Хэрэглэгч Mart.mn онлайн захиалгын апп-ийн үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр Mart.mn - ээр дамжуулан жагсаалтад байгаа дэлгүүрүүдээс захиалга хийх, худалдан авах эрхтэй болно.
 3. eBay, Amazon, Apple-с хийгдсэн захиалгын тээвэрлэлт нь хил, гаалийн үйл ажиллагаа болон онцгой нөхцөл байдлаас болж захиалагчид хүрэх хоног тодорхой хугацаагаар саатаж болзошгүй тохиолдолд тухай бүрд захиалагчид мэдэгдэнэ.
 4. Mart.mn нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх бөгөөд насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу үйлчилгээ авах боломжтой.
 5. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн хэрэгжилтэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа тал болон хэрэглэгч (захиалагч) тал хамтран хяналт тавина.
Хоёр. ЗАХИАЛГА ХИЙХ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ, ЗАХИАЛГА БАТАЛГААЖИХ
I. Хэрэглэгч болох
 1. Маrt.mn апп-д өөрийн имэйл хаяг болон ерөнхий мэдээллээ бүртгүүлснээр eBay, Amazon, Apple болон бусад бэлэн бараатай дэлгүүрүүдээс захиалга хийх боломжтой хэрэглэгч болно.
 2. Хэрэглэгч цэс рүү нэвтэрч өөрийн хаягийг бүртгүүлнэ. Тухайн хаяг нь eBay, Apple болон Amazon – с захиалга хийх үед Монгол улсын гаальд мэдүүлэх мэдээлэл тул үнэн зөв байх шаардлагатай.
 3. Хэрэглэгч болсноор захиалгын түүх, тээвэрлэлтийн мэдээллийг тухай бүрт нь мэдэгдэл хэсгээр авах боломжтой.
 4. Хэрэглэгч болсноор Mart.mn апп – аас зарлагдсан урамшуулал, хөнгөлөлтийн талаар мэдээлэл авч, хамрагдах боломжтой.

II. Нэхэмжлэх үүсгэх, захиалга хийх
 1. Хэрэглэгч нь дэлгүүрээ сонгон бараагаа хайна.
 2. Сонгосон бараагаа шууд авах эсвэл сагсанд хийж нийлүүлнэ.
 3. Захиалга хийхээс өмнө хүргэлт хийх хаягаа оруулж өгнө. Хүргэлт хийх хаяг нь Монгол улсын гаальд мэдүүлэг хийх хаяг байх тул үнэн зөв мэдүүлнэ.
 4. Хүргэлт хийх хаягийг оруулж өгснөөр захиалга хийх боломжтой болно.
 5. Ebay, Apple болон amazon – с захиалга хийж байгаа тохиолдолд нэхэмжлэх дээр дараах төлбөр байна. Үүнд:
  • Америк доторх тээвэр
  • Tax буюу Америкийн мужийн татвар
  • Захиалгын хөлс
 6. Үйлчилгээний төлбөр нь захиалга хийж байгаа бараа тутамд 10,000 төгрөг байхаар тооцогдоно.
 7. Захиалга хийх гэсэн товчийг дарснаар захиалга хийгдэх барааны нэхэмжлэх үүснэ.
 8. Нэг удаагийн захиалга дээр хэдэн дэлгүүр байхаас үл хамааран нэг нэхэмжлэх үүснэ.
 9. Нэхэмжлэх дээр үүссэн гүйлгээний утга болон нийт дүнг шилжүүлснээр таны захиалга хийх хүсэлт бүртгэгдсэнд тооцно.
 10. Нэхэмжлэхийн хүчинтэй хугацаа 72 цаг байна.
 11. Нэхэмжлэх хүчинтэй хугацаанд төлбөрөө шилжүүлээгүй тохиолдолд нэхэмжлэх автоматаар устана.
 12. Хэрэглэгч нэхэмжлэхээс өөр дүнгээр шилжүүлэг хийсэн тохиолдолд захиалга баталгаажихгүй. Зөрүү төлбөрөө шилжүүлсний дараа захиалга хийгдэж, баталгаажна.
 13. Нэхэмжлэх нь хэрэглэгч цэсний “нэхэмжлэх” хэсэгт байрлах бөгөөд таны захиалга баталгаажсаны дараа худалдан авалт гэсэн хэсэг рүү шилжинэ.

III. Захиалга баталгаажих
 1. Захиалга хийгдсэнээс 1 – 8 цагийн дараа Mart.mn – с захиалга баталгаажсан эсэх талаар мэдэгдэл хүргэгдэнэ.
 2. Захиалга баталгаажсан тохиолдолд бараа болгоноор захиалга үүснэ.
 3. Хэрэглэгч өөрийн захиалгаа хэрэглэгч хэсгийн худалдан авалт хэсгээс харах боломжтой.
 4. Худалдан авалт хэсэгт таны захиалгын түүх байх бөгөөд захиалга дотор дараах мэдээллүүд байна.
  • Захиалгын дугаар, захиалга хийсэн огноо, захиалга хүргэгдэх урьдчилсан огноо
  • Захиалсан барааны тээвэрлэлтийн мэдэгдэл
  • Барааны мэдээлэл
  • Хүргэлт хийх хаяг
  • Төлбөрийн мэдээлэл
 5. Тээврийн төлбөрийн нэхэмжлэх
  • Захиалсан бараа Америк дотор хүргэгдсэний дараа Монгол руу тээвэрлэх тээврийн тооцоолол хийгдэнэ.
  • Америкаас Монгол руу 1кг хүртэл (тухайн ачаа 1кг хүрээгүй тохиолдолд тээврийн төлбөрийг 1кг үнээр тооцно) ачааны тээврийн төлбөр нь $14.99 байна.
  • Ачааны жинг тооцохдоо өөрийн жин эсхүл оврын жингийн аль ихээр нь тооцоолно.
  • Оврийн жинг тооцохдоо эзэлхүүн(cm3) -г 6000-д хуваагаад гарсан тоо. Эзэлхүүн(cm3) =өргөн(cm) x өндөр(cm) x урт(cm)
  • Тээврийн нэхэмжлэх хэрэглэгч цэсний нэхэмжлэх дотор үүснэ.
  • Нэхэмжлэх үүссэн тухай мэдэгдэл хэсэгт ирнэ.
  • Нэхэмжлэхийн дагуу тээврийн төлбөрөө төлсний дараа хэрэглэгчийн захиалсан бараа Монгол руу тээвэрлэгдэнэ.
  • Америкаас баасан гараг бүр тээвэрлэлт хийгдэх тул пүрэв гаргийн 18 цагаас өмнө тээврээ төлсөн ачаа ачигдана.
  • Америкаас Монгол руу тээврийн төлбөрөө 14 хоног төлөөгүй тохиолдолд ачаа хадгалалтын төлбөр өдрийн $1 нэмэгдэж тооцогдоно.
  • Буцаалт хийгдэх ачааны Америк дах агуулахад хадгалах хугацаа 7 хоног байх бөгөөд 7 дээс хоног хадгалуулсан бол өдрийн $1 оор тооцогдож нэхэмжлэх үүснэ.
Гурав. ЗАХИАЛГА ЦУЦЛАХ, БУЦААЛТ
I. Захиалга цуцлах
 1. Хэрэглэгч захиалга баталгаажихаас өмнө захиалга цуцлах боломжтой.
 2. Цуцлах товч идэвхгүй болох эсхүл захиалга баталгаажиж худалдан авалт хэсэгрүү шилжсэн тохиолдолд захиалгыг цуцлах боломжгүй байна.
 3. Захиалгыг цуцалсан тохиолдолд буцаалтын мөнгө тухайн дансанд 1 – 6 цагийн дотор шилжиж орно.

II. Буцаалт
 1. Захиалсан барааны нөхцөл болон буцаах хугацаа дуусаагүй тохиолдолд дараах байдлаар буцаах боломжтой.
  • Захиалсан барааг Америк дахь хаяг дээр хүргэгдсний дараа хүсэлт гаргаж буцаах. Буцаалт хийх зардал нь буцаалт хийх $7 болон Америк доторх тээвэрлэлтийн төлбөр (барааны жин болон буцах хаягаас хамаарна) нэмэгдэнэ.
  • Захиалсан бараагаа Монголд хүлээж авсны дараа хүсэлт гаргаж буцаах. Монголоос Америк хүртлэх тээвэрлэлтийн зардал болон Америк дотрох хүргэлтийн зардал нэмэгдэнэ.
 2. Хэрэглэгч аль дэлгүүрээс худалдаж авсан бараагаа буцаахаас шалтгаалаад тухайн газрын буцаалтын дүрмийг мөрдөнө.
 3. Буцаалт хийхэд гарах бүх зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
Дөрөв. ХҮРГЭЛТ, АЧАА ХҮЛЭЭЖ АВАХ
 1. Хэрэглэгчийн захиалсан бараа Улаанбаатарт ирэнгүүт захиалгын төлөв өөрчлөгдөж, мэдэгдэл хэсгээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
 2. Хэрэглэгч захиалсан бараагаа иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр ирж авна.
 3. Захиалга хийсэн бараа гааль дээр саатсан тохиолдолд хэрэглэгч дараах материалуудыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр эсхүл итгэмжилсэн төлөөлөгч өөрийн биеэр очиж авна.
  • Маrt.mn-с бүртгэлтэй имэйл хаягруу тээвэрлэлтийн бичиг баримт болон бараа худалдаж авсан баримт явуулна.
  • Хэрэглэгч өөрийн иргэний үнэмлэх болон итгэмжлэлээр авах бол итгэмжлэл.
  • Бараа худалдаж авсан төлбөрийн баримт (интерэт банкнаас авах).
 4. Хэрэглэгч захиалсан бараагаа 1 жилээс дээш хугацаагаар ирж аваагүй тохиолдолд устгалд оруулна.
Тав. ХЭРЭГЛЭГЧИЙН АНХААРАХ ЗҮЙЛС
 1. Хэрэглэгч eBay болон Amazon – с бараа захиалахдаа худалдагчийн үнэлгээ болон барааны төлөв байдлыг сайн харсны эцэст зөв бараагаа захиалдаг байх.
 2. Нэхэмжлэхийг хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд автоматаар устах тул дахиж үүсэх нэхэмжлэхийн дүн тухайн өдрийн долларын ханшнаас шалтгаалан өөр байж болно.
 3. Хэрэглэгчийн захиалсан барааны жин 1кг – аас бага тохиолдолд 1кг – ын тээвэр бодогдоно.
 4. Amazon – с захиалсан барааны тээвэр нь Amazon Prime – аар хөнгөлөгдөхгүй нөхцөлтэй тохиолдолд нэхэмжлэх дээр тээврийн төлбөр нэмэгдэнэ.
 5. Захиалсан бараа нь тээврийн төлбөрөө шилжүүлсний дараа Монгол руу тээвэрлэгдэнэ.
 6. Долоо хоног болгоны 5 дахь өдөр Америкаас Монгол руу тээвэр гардаг тул пүрэв гаргийн 18 цагаас өмнө тээврийн нэхэмжлэхээ төлж амжаагүй тохиолдолд дараагийн тээвэрлэгдэх хугацааг хүлээнэ.
 7. Америкаас Монгол руу тээврийн төлбөрөө төлөөгүй 14 хоног болсон тохиолдолд ачаа хадгалалтын төлбөр нэмэгдэж тооцогдоно.
 8. Хэрэглэгчийн захиалсан бараа Монгол улсын гааль дээр саатуулагдсан тохиолдолд хэрэглэгч өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гаалиас очиж авна.
 9. Хэрэглэгч eBay, Amazon-с бараа захиалахдаа Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон бараа захиалахыг хориглоно. Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны жагсаалтыг https://customs.gov.mn/2014-03-25-01-15-56 орж харах боломжтой.
 10. Хэрэглэгчийн Mart.mn апп дээр оруулсан хаягаар гаалийн мэдүүлэг хийгдэх тул үнэн зөв байхыг хариуцна.
 11. Хэрэглэгч бараагаа хүлээж авсны дараа буцаалт хийх тохиолдолд тухайн барааг авсан газрын буцаалтын дүрмийг дагаж мөрдөнө.
 12. Хэрэгдэгч буцаалт хийх бүх зардлыг бүрэн хариуцна.
Зургаа. БУСАД
 1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийн заалтууд өөрчлөгдөх боломжтой. Хэрэв Mart.mn – ын үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх тохиолдолд хэрэглэгчийн бүртгэлтэй имэйл хаяг руу тухай бүрд мэдээлэл, мэдэгдэл явуулж танилцуулж байна.
 2. Хэрэглэгчийг захиалга хийх үед хүчинтэй байсан үйлчилгээний нөхцөл захиалгаа хүлээж авахаас өмнө өөрчлөгдсөн тохиолдолд өмнөх үйлчилгээний нөхцөлийг бараа хүлээж авах хүртэлх хугацаанд хүчинтэйд тооцох болно.


Түгээмэл асуулт, хариултуудХориглосон Бараанууд
Холбоо барихБидний тухай
Available on the App StoreAvailable on Google Play